Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

ÚJPESTI ARADI ÓVODA 2023/2024. NEVELÉSI ÉV

Szervezeti, személyzeti adatok

Költségvetési szerv alapítója, jogutódja: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14.
Költségvetési szerv fenntartója, irányító szerve: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 1041 Budapest, István út 14.
Újpesti Aradi Óvoda elérhetőségei: Cím: 1043 Budapest Aradi u. 9. Tel/fax: 06/1 3697839 e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu OM azonosító: 034295 Elérhetőség a fenti címen és telefonon.
Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.
Székhely: Újpesti Aradi Óvoda 1043 Budapest, Aradi u. 9.
Telephelyek: Újpesti Aradi Óvoda Csányi Tagóvodája 1043 Budapest, Csányi L. u. 30 Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája 1043 Budapest, Mártírok útja 1.
Intézményvezető: Bőszné Stofán Mónika Tel/fax: 06/1 369-7839 e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.
Intézményvezető helyettes: Kövi Mária Emília Tel/fax: 06/1 3697839 Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.
Intézményvezető helyettes: Simai-Iván Ildikó Tel/fax: 06/1 3697839 Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.
Tagóvoda vezető (Csányi Tagóvoda): Radáné Barna Márta Tel/fax: 06/1 3890359 Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.
Tagóvoda vezető (Pozsonyi Tagóvoda): Szökrön Anita Tel/fax: 06/1 3690188 Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.
Az Újpesti Aradi Óvoda fenntartója, működtetője: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14.

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

– óvodás gyermekek személyes adatai
– közalkalmazotti nyilvántartás
– törzskönyv
A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

Különös és egyedi közzétételi lista

1) A beiratkozás ideje:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat hirdetménye alapján
2) Az intézményben fizetendő térítési díj: Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díj 776,7.-Ft/nap/fő (diétás: 892,7 Ft/nap/fő) Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg: A GYERMEKÉTKEZTETÉS SORÁN AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT INGYENESEN – KELL BIZTOSÍTANI: 1) A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK UTÁN ABBAN AZ ESETBEN, HA a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, e) nevelésbe vették. f ) “A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.” (2022-ben 172.900 forintot) Nyilatkozat letöltése

3) Az óvoda nyitva tartási rendje, az óvodai nevelési év:

Az intézmény nyitvatartási ideje: 6.00-18.00 óráig (12 óra) Az óvodai ellátás 6.30-17.30-ig történik a gyerekek számára, mely időn belül 6.30-7.00 és 17.00-17.30 egy kijelölt ügyeletes csoportban vannak a gyerekek).
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az óvodák nyáron 5 hétig tartanak zárva a fenntartó rendelkezése és engedélye alapján. Üzemeltetési szünet alatt történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A nevelés nélküli napokat a fenntartó engedélyével vagy annak kérésére az intézményvezető rendeli el – egy nevelési évben maximum 5 nap lehet. A szülőket a várható időpontokról a törvény szerint 7 nappal előbb köteles az óvoda tájékoztatni. Ezeken a napokon igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényeket írásban összesítjük.
4) Ünnepek, megemlékezések rendje: Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban.). Az intézmény három óvodájában a rendezvényekre, ünnepekre vonatkozó program egymástól eltérő, helyi szokás szerint kerül kialakításra.

5) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

– Házirend Házirend 2024 Letöltés

– Panaszkezelési Szabályzat Letöltés

– Pedagógiai Program 2024 Letöltés

– Éves Munkaterv Letöltés

– SZMSZ 2024 Letöltés

– A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata Letöltés

– Intézményi ellenőrzés értékelése Letöltés

A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk. A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül, illetve megtekinthető a vezető irodájában és a csoportokban.
6) Óvodapedagógusok száma: Az Újpesti Aradi Óvoda óvodapedagógusainak száma: 24 fő ebből: – Aradi Óvoda: 12 fő óvodapedagógus + 1 fő óvodapszichológus + 1 fő intézményvezető pedagógus – Csányi Tagóvoda: 6 fő – Pozsonyi Tagóvoda: 4 fő
7) Dajkák és konyhai kisegítők száma: Az Újpesti Aradi Óvoda dajkáinak és konyhai kisegítőinek száma: 14+4 fő ebből: – Aradi Óvoda: 8 fő dajka + 2 fő konyhai kisegítő – Csányi Tagóvoda: 3 fő dajka + 1 fő konyhai kisegítő – Pozsonyi Tagóvoda: 3 fő + 1 fő konyhai kisegítő
8) Pedagógiai asszisztensek száma: Az Újpesti Aradi Óvoda asszisztenseinek száma: 4 fő ebből: – Aradi Óvoda: 2 fő – Csányi Tagóvoda: 1 fő – Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő 9) Óvodatitkárok száma: Az Újpesti Aradi Óvoda óvodatitkárainak száma: 2 fő ebből: – Aradi Óvoda: 1 fő – Csányi Tagóvoda + Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő
10) Gondnokok száma: Az Újpesti Aradi Óvoda gondnokainak száma: 3 fő ebből: – Aradi Óvoda: 1 fő – Csányi Tagóvoda: 1 fő – Csányi Tagóvoda: 1 fő
11) Óvodai csoportok száma: Az Újpesti Aradi Óvoda három óvodájában a csoportok száma: 11 csoport (Az Alapító Okirat szerint 15 csoportos az intézmény, ebben a nevelési évben összesen 3 csoport szünetel, 1 csoport az Önkormányzat, mint fenntartó elrendelése alapján a Tankerület és az EGYMI részére átadásra került a nem integrálható SNI-s gyerekek kis létszámú csoportjának megnyitása céljából) ebből: – Aradi Óvoda: 6 csoport (Alapító Okirat szerint 8 csoportos az óvoda) – Csányi Tagóvoda: 3 csoport (Alapító Okirat szerint 4 csoportos az óvoda) – Pozsonyi Tagóvoda: 2 csoport (Alapító Okirat szerint 3 csoportos az óvoda, a 3. csoportban kis létszámú csoportot indít a Tankerület és az EGYMI a nem integrálható SNI-s gyermekek számára)
12) Az óvodai férőhelyek száma: Az Újpesti Aradi Óvoda férőhelyeinek száma: 300 fő (Alapító Okirat szerint 375 fő) ebből: – Aradi Óvoda: 150 fő (Alapító Okirat szerint 200 fő) – Csányi Tagóvoda: 75 fő (Alapító Okirat szerint 100 fő) – Pozsonyi Tagóvoda: 50 fő (Alapító Okirat szerint 75 fő)
A köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló tájékoztatás GyVS tájékoztató 2023 változat letöltés
Közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül történik.