Óvodánkról

Tisztelt  Szülők !

 

Tájékoztató céllal készítettük ezt a kiadványt az óvodánkba újonnan bekerülő gyermekek szülei részére.

Reméljük, írásunk elősegíti a még szorosabb szülői ház – óvoda kapcsolat kialakulását, az együttműködést. Törekszünk arra, hogy óvodánk életének egészét áthassa a nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkör. Hiszen célunk közös: testileg, szellemileg, szociálisan egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.

Az intézményünkbe kerülő gyermekek nevelése során arra törekszünk, hogy önmagukhoz mérten, a bennük rejlő képességekből minél többet kibontakoztassunk; érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak, képességeik kiteljesedjenek. Nevelésünk alapelve a szeretet és a tolerancia, az érzelmi biztonságot és védettséget nyújtó környezet megteremtése a megelőző, preventív fejlesztés segítségével.

Óvodánk 1977-ben épült. Nyolc csoporttal és egy tornaszobával működik. A 200 férőhelyen 25 gyermek jár egy-egy csoportba. Az óvodai nevelési év minden év szeptember 1-étől a következő év augusztus 31-éig tart.

Csoportszobáink tágasak, világosak, a szülők és dolgozók segítségével szépítjük azokat, felújításuk folyamatos, játékaink bőségesek (fejlesztő, építő), a szerepjátékhoz szükséges eszközöket anyagi lehetőségeink szerint bővítjük.

Az épület két szintes, részben felújított, korszerűsített, karbantartása és felújítása folyamatosan történik. Óvodánkat tágas, szépen parkosított udvar veszi körül zuhanyzó-medencével, ivókúttal, korszerű udvari játékokkal. Terveink között szerepel az udvar gyepének további pótlása, virágok ültetése, újabb játék- és sport-eszközök beszerzése.

Óvodapedagógusaink (12 fő) átlagos életkora 45 év. Gyermekszeretők, szakmai képzettségük korszerű és kiváló (óvónői, tanítói főiskolai végzettséggel, fejlesztő-pedagógusi szakvizsgával, másod-diplomával rendelkeznek), önképzésük és továbbképzésük folyamatos. Testületünk önálló gondolkodású, ötletgazdag, tenni akaró emberekből áll. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonalas végzése megkívánja, hogy az óvónő felkészült, sokoldalú személyiség legyen, példaszerű emberi magatartásával egyúttal az emberi, etikai, kulturális értékeket is közvetítse a gyermekek és a szülők felé. Ennek megvalósítására törekszünk.

Az óvónők munkáját, a gyermekek napi életét szakképzett (érettségizett, dajka-szakképzőt végzett), tapasztalt dajkák (8 fő) és (érettségizett, szakképzett) dolgozók (3 fő) segítik.

Elvünk: Nevelés- és gyermekközpontú, iskolai életmódra felkészítő óvoda minőségi megvalósítása.

Óvodánkban a nevelés, az iskolai életmódra való felkészítés speciális módszer, program alkalmazásával történik, hiszen itt 1988-tól Porkolábné dr. Balogh Katalin (ELTE kandidátusa, docense) vezetésével és dr. Páli Judit (ELTE adjunktusa) közreműködésével egy szakmailag országos hírű fejlesztő munka kezdődött, amely azóta is folytatódik. Ennek egyik eredményeként 1996-ban elkészítettük Alternatív Óvodai Nevelési Programunkat (Komplex Prevenciós óvodai Program “Kudarc nélkül az iskolában” címmel) a fent említett pszichológusok és óvónőink közreműködésével. Ezt a programot az Országos Közoktatási Intézet felvette a minősített és választható Helyi Óvodai Nevelési Programok sorába. 1997-ben az alkotóközösség elkészítette az óvodai nevelés egészére kiterjedő részletes programot, mely könyv alakban jelent meg.

A Komplex Prevenciós óvodai Program megőrzi azokat az értékeket, melyekre a hazai óvodapedagógia is épít, ötvözi azokat a korszerű fejlődéslélektani-, neurológiai-, gyógypedagógiai eredményekkel. Célja a gyermek életkori és egyéni sajátosságainak

szem előtt tartásával a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása, amely biztosítja a sikeres iskolakezdéshez szükséges testi-, szociális- és értelmi érettség kialakítását az óvodai nevelés feltételeinek sajátos megteremtésével, az egyéni bánásmód és a differenciált módszerek alkalmazásával.

 

A Fejlesztő Program három fő részből áll:

 • Mozgásfejlesztés
 • Testséma-fejlesztés (saját testről, testrészekről kép kialakítása, valamint a test és a tér viszonyának megtapasztalása)
 • Észlelés fejlesztése (érzékszervek működésének finomítása sokoldalú tapasztalat-szerzéssel)
 • és az ezeket kísérő Verbális (szóbeli) fejlesztő program.

Ezen területek intenzív fejlődése egyébként is az óvodáskorra jellemző. A program segítségével, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az óvónők képesek a sokoldalú és tudatos fejlesztésre. Ennek eredményességét mérések igazolták.

Volt nagycsoportosaink iskolai fejlődését nyomon követjük a tanítóktól kapott információk alapján (Fejlődési kérdőív).

Óvodánk Helyi Óvodai nevelési Programja (a Komplex Prevenciós óvodai Program) arra is ösztönöz bennünket, hogy az óvodáskor fő tevékenységét, a játékot tudatosan használjuk fel az egyéni képességek fejlesztésére, a tehetség kibontakoztatására. A gyermekek napi fő tevékenysége a játék, melyből kiindulva komplex módon törekszünk a környező világ megismertetésére.

A mese-vers, ének-zene, ábrázolás, matematika, környezetismeret, testnevelés területeit egymással összefüggésben, egy környezeti témakör köré csoportosítva tapasztalják meg és élik át gyermekeink. Az ismeretek megszerzésénél a sokféle tevékenységi formát, cselekedtetést részesítjük előnyben, így a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye segíti gyermekeinket környezetük teljesebb megismerésében.

Ennek érdekében legalább évente kétszer – óvodánk alapítványának támogatásával – visszük buszkirándulásra a gyermekeket: hagyományos almaszüret (ősz), Bp. környéki nevezetességek, természeti szépségek (tavasz). Kéthavonta hívunk előadóművészeket, ahol a gyermekek színvonalas báb-, verses-, zenei előadást nézhetnek meg.

Budapesten belül – év közben – életkoruknak megfelelően ellátogatunk a következő helyekre:

 • Margitsziget
 • Állatkert,
 • Mezőgazdasági Múzeum,
 • Hadtörténeti Múzeum,
 • Planetárium,
 • Budakeszi Vadaspark,
 • Repülőtér – Repülőgép Múzeum,
 • Gellérthegy,
 • Budai Vár, stb.

A tanév során a gyerekekkel és szülőkkel közösen készülünk és ünnepelünk a következő alkalmakon:

 • születénap, névnap,
 • Alma-nap,
 • Mikulás,
 • Luca napi vásár,
 • Karácsony (mézeskalács sütés),
 • Farsang,
 • Március 15.
 • Húsvét,
 • Anyák napja
 • Évzáró, iskolába készülők búcsúztatása
 • Gyermeknap (hagyományos, egésznapos program)

Ilyenkor az ünnepeltek kisebb-nagyobb ajándékokat is kapnak, melyek eszmei értékét a sajátkezű elkészítés növeli.

Óvodásaink már több éve eredményesen vesznek részt a kerületi, budapesti óvodás sportrendezvényeken, rajzversenyeken.

A szülők által, anyagi lehetőségeik függvényében választható (önköltséges) lehetőségek még:

 • ovirocky
 • cselgáncs
 • úszás középső csoporttól (Darnyi Úszóiskola)
 • balett
 • néptánc, népi játékok
 • foci (UTE)

Önkormányzatunk az 1999-2000. tanévtől kezdődően ingyenes úszásoktatási lehetőséget biztosít a nagycsoportosok számára (HALO, 10 alkalom).

Úgy gondoljuk, hogy programunk célját, azaz a kudarc nélküli iskolakezdést maradéktalanul csak akkor érhetjük el, ha azt a szülők is megismerik és az óvodával együtt alkalmazzák. Bízunk benne, hogy ismertetőnk felkeltette érdeklődésüket. Bővebb információval gyermekük óvónői szolgálnak személyes beszélgetések, szülői értekezletek, nyílt napok alkalmával, videofelvételek megtekintésének lehetővé tételével.

Tárgyi feltételeink javításához, a program még színvonalasabb megvalósításához, továbbfejlesztéséhez és országos megismertetéséhez hoztuk létre alapítványunkat, melyet a pályázatokon elnyert összegeken kívül a szülők is támogathatnak adományaikkal (melyekről a nyugtán kívül a hatályos jogszabályok szerinti adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást adunk), adójuk 1%-ának az alapítvány javára történő felajánlásával.

Porkolábné dr. Balogh Katalin szavaival kívánunk eredményes együttnevelést:

 “A 3-6 éves gyermeknek úgy kell közvetítenünk kultúránkat, hogy érzelmileg, szociálisan és értelmileg ettől gazdagabb legyen. A nevelőnek – szakembernek kell ismernie a célt, az eszköz- és feladatrendszert, ehhez az óvó-védő neveléshez. Neki kell választ adni arra, hogy az óvodába lépő gyermeket hogyan kell elvezetni úgy az iskolaküszöbig, hogy testben-lélekben gyarapodjon, s közben boldog gyermekkorát is megőrizzük.”

 

Üdvözlettel :

Bőszné Stofán Mónika

intézményvezető pedagógus

és

az óvoda nevelőtestülete