Minőségpolitikai nyilatkozatunk

Óvodánk – az Aradi Óvoda – elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz.

      Óvodánk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeit szolgálni. A központi oktatásirányítás igényeinek figyelembe vételével:

 • Minden – óvodánkban felvett – gyermek részére biztosítjuk az óvodai nevelést.
 • A gyermekek személyiségének fejlesztésében, képességeik kibontakoztatásában együtt- működünk a szülőkkel.
 • A gyermekek jogainak szem előtt tartásával biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 • Felelősek vagyunk a gyermekek testi-, érzelmi-, értelmi-, erkölcsi fejlődéséért, a gyermeközösség alakításáért.
 • Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges gyermekek felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását, egyidejűleg a részképesség-fejlődésben lemaradt gyermekek felzárkóztatását.

      Az oktatásirányítás igényeinek-, Helyi Óvodai Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvek-, cél- és feladatrendszerünk eredményes megvalósítása, végrahajtása érdekében minden dolgozónk legjobb felkészültsége és tudása alapján törekszik partnereink elvárásait figyelembe véve a minőségi munka végzésére. Alapértékünk a nevelés-oktatás folyamatossága, stabilitása, a hosszú szakmai múlt és tapasztalat felhasználásával.

       Óvodánkban a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.

       Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket.

 • A belső szabályozási dokumentumokban (Helyi Óvodai Nevelési Program,  Szervezeti és  Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés) rögzítettük pedagógiai értékrendszerünket, melynek következetes betartása minden dolgozó kötelessége.
 • A tervezés, ellenőrzés, értékelés, valamint a döntéshozatal metodikáját, gyakorlatát szintén belső dokumentumaink szabályozzák (Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés).
 • Partnereink számára kinyilvánítjuk a szakmai elvárások fontosságát.
 • A minőségfejlesztési renddszer működéséhez az óvoda vezetője biztosítja a szükséges forrásokat (költségvetés, pályázat), személyi és tárgyi feltételeket.
 • Az emberi erőforrás menedzselésével támogatja a dolgozók képzését, önképzését, ezen keresztül az innovációs folyamatokat.
 • Az óvoda vezetője visszajelzéseket gyűjt a célok megvalósulásáról, a munkatársak elégedettségéről.
 • Az óvoda vezetője a kidolgozott rendszer alapján elismeri a hatékony munkát.
 • Az óvoda vezetője a minőségfejlesztési rendszert mindezek eszközeként működteti.

      Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga.

Aradi Óvoda nevelőtestülete